Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wypłata dodatku węglowego następuje w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie przesłana wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie podał we wniosku adresu poczty elektronicznej, organ informuje wnioskodawcę o możliwości osobistego odebrania informacji. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku węglowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobom, które skorzystały z zakupu paliw stałych u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzenia do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt. 5a ustawy o podatku akcyzowym, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po cenie nie wyżej niż 996,60 zł brutto za tonę.

druki wniosków oraz szczegółowe informacje