Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego
Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia nr 73/2022z dnia 1 września 2022r. Wójta Gminy Radzyń Podlaski  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim  zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca. Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Radzyń Podlaski i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Lubelskiego.
Gmina Radzyń Podlaski  złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.
Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.