Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim  w ramach Lubelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości  projektu „Usługi społeczne w Gminie Radzyń Podlaski” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0068/20 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWL na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w postaci:

4 opiekunek osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

1 asystentki osoby niepełnosprawnej

50 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w klubie seniora

1 rehabilitant, 1 psycholog.