Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2023 roku. 

Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie  dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Przyjęte uchwałą Nr LIV/281/2022 Rady Gminy Radzyn Podlaski z dnia 29 grudnia 2022r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani przewidują:

  1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:

a) dofinansowywanie szkoleń, kursów dla członków GKRPA,

b) dofinansowywanie szkoleń, kursów dla sprzedawców napoi alkoholowych,

  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, podejmowania różnych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież oraz ich rodzin  poprzez:

a) dofinansowywanie programów profilaktycznych realizowanych w szkołach dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów, spektakli itp.,

b) dofinansowywanie pogadanek informacyjno-edukacyjnych dla rodziców dzieci i młodzieży,

c) dofinansowywanie zajęć pozalekcyjnych zapewniających alternatywne formy spędzania czasu przez  dzieci i młodzież np. zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, integracyjne, happeningi itp.,

d) dofinansowywanie zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży np.: kolonie, półkolonie, obozy, rajdy, wycieczki itp.,

e) dofinansowanie zakupu tablic informacyjnych, broszur, plakatów, ulotek, gadżetów o charakterze profilaktycznym,

f) dofinansowywanie organizacji i promocji imprez promujących zabawę bez używek dla dzieci i młodzieży i ich rodzin np. festyny, turnieje, pikniki, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Sportu itp.

  • Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:

a) dofinansowywanie programów w zakresie reintegracji społecznej i programów terapeutycznych dla osób uzależnionych  i współuzależnionych np. obozy terapeutyczne, terapia rodzinna, trening zachowań itp.,

b) dofinansowywanie działań abstynenckich np.: spotkania, pielgrzymki trzeźwościowe, rocznice trzeźwościowe, spotkania integracyjne, pikniki, wycieczki, warsztaty, imprezy promujące funkcjonowanie bez używek itp.

4.Termin i warunki realizacji zadania

Do konkursu mogą być zgłoszone zadania, których okres realizacji zamyka się pomiędzy 01.06.2023 a 08.12.2023r.

Termin składania ofert do 19.05.2023r.

Oferty należy przesyłać na adres:  Urząd Gminy  Radzyń Podlaski , 21-300 Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 pok. nr  3 (sekretariat), z dopiskiem „Ogłoszenie GKRPA ”.

Przewodnicząca

GKRPA w Radzyniu Podlaskim

(-) Małgorzata Kułak