Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – „Becikowe”,  przysługuje w wysokości 1.000 zł.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Dochód ten jest ustalany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje, jeżeli:

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu. Fakt pozostawania pod opieką medyczną należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Warunek przedłożenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka, osób, które przysposobiły dziecko bądź wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

Wymagane dokumenty:

 1. z druków do pobrania:
  • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
  • oświadczenia o osiągniętych dochodach niepodlegających opodatkowaniu wszystkich członków rodziny za rok bazowy  rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy),
 2. zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach podlegających opodatkowaniu osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w którym składany jest wniosek ( okres zasiłkowy to okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego),
 3. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 4. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
 5. dokumenty potwierdzające aktualną sytuację dochodową, jeżeli uległa ona zmianie w roku bazowym bądź po roku bazowym,( rok bazowy to rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy),
 6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.