Dodatek energetyczny – Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 716), wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej.

Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c – jest to osoba:

1. której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

2. która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2021 r. poz. 393) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

– 12,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną,

– 16,79 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób

– 20,15 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z conajmniej 5 osób

Dodatek energetyczny przyznawany jest decyzją w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, na okres zgodny z decyzją o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Wypłata dodatku energetycznego następuje do dnia 10 każdego miesiąca na nr rachunku bankowego wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku lub nr rachunku bankowego przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa sprzedaży energii elektrycznej.