KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) poniżej przedstawiamy niezbędne informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim (zwany dalej Ośrodkiem), ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, telefon (083) 413-18-13, (083) 413-18-12 / e-mail: gops@radzynpodlaski.pl
a)W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl
2.Ośrodek przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu na następujące przesłanki legalności przetwarzania danych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO):
a)osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ( art.6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku przetwarzania dodatkowych danych niewymaganych ustawowo np. numer telefonu, e-mail;
b)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit c RODO);
c)przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art.6 ust.1 lit d RODO);
d)przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust. 1 lit. e RODO);
e)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
f)przetwarzanie jest niezbędne ze względu na ważny interes publiczny, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, który jest proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie narusza istoty prawa do ochrony danych i przewiduje odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
Na gruncie prawa krajowego podstawę prawną przetwarzania może stanowić:
a)Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b)Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
c)Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
d)Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
e)Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
f)Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
g)Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
h)Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
i)Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
j)Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”
k)Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
l)Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
3.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku, realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych Administratorowi do realizacji, a także powierzonych w drodze odrębnych umów, a także w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych, w których jesteście Państwo stroną.
4.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a)właściwie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
b)organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
c)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek.
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6.Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
8.Niejednokrotnie, podanie przez Państwa danych osobowych będzie wymogiem ustawowym i będziecie Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych. w przypadku niepodania przez Państwa swoich danych osobowych, wszelkie pisma i wnioski kierowane do Administratora pozostaną bezprzedmiotowe (z przyczyn formalnych nie zostaną rozpatrzone).
9.Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
10.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.