SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY      

      
Uchwalona ustawa wprowadza w zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548 i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r 

TREŚĆ USTAWY

   Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na okres zasiłkowy. 

Aby ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy należy dostarczyć:

  1. Zaświadczenie o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego 
  2. Ksero umowy o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2020 i 2021r.
  3. Pity 11 i Pit 40 za 2020r.
  4. Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia członków rodziny.
  5. W przypadku podjęcia pracy w 2020r. dochód netto od pracodawcy za pełny miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 
  6. Ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  7. Dokument potwierdzający utratę lub zakończenie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby ubiegającej się o świadczenie.