Zasiłek okresowy przyznany może być osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 776 zł,
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. tj. 600 zł.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Przyznawanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania się w urzędzie pracy. Przy ubieganiu się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia niezbędne jest podejmowanie każdej pracy, nawet jeśli nie jest ona zgodna z kwalifikacjami. Jednym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne.

Wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej uzależniona jest od dochodu. Zasiłek wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej określonym w ustawie o pomocy społecznej tj. 776 zł, a faktycznie posiadanym dochodem osoby. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 776 zł a dochodem tej osoby. Zasiłek okresowy nie może być wyższy niż 418 zł.

Wysokość zasiłku okresowego dla osoby w rodzinie uzależniona jest od dochodu. Zasiłek wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym dla rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 600 zł na osobę w rodzinie, a faktycznie posiadanym dochodem rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.

Zasiłek okresowy nie może być niższy niż 20 zł.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie zasiłku okresowego,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny. np. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.