Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się;

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dochodowe jest powiększone do 764,00zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
  o niepełnosprawności.

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Wymagane dokumenty okres zasiłkowy 2021/2022

Organ administracji publicznej samodzielnie uzyskuje od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

 1. informację o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
 2. informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;
 3. zaświadczenia lub informacje o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;
 4. informację o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
  • datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
  • wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  • datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  • datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
  • okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie organu administracji wnioskodawca zostanie wzywany do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny jest obowiązana dołączyć do wniosku następujące dokumenty (odpowiednio do sytuacji rodzinnej):

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, które powinny być dołączone do wniosku przez wnioskodawcę:

Działalność gospodarcza (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości
 • stawce podatku,
 • wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Dochód z tytułu alimentów (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

lub

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

Jeśli w 2020 r. lub później członek rodziny dokonał zmiany pracodawcy (uzysk/utrata):

 • umowy o pracę zawarte w roku 2020 i później.
 • świadectwa pracy z roku 2020 i później.
 • Pit 11 lub Pit 37 za 20 rok.
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – od dzieci powyżej 15r.ż.

UWAGA!
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują wyłącznie wtedy, gdy istnieją uprawnienia do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany jest jednorazowo w wysokości 1000,00 zł. Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznawany jest na okres:

 • 24 miesięcy, przy sprawowaniu opieki na jednym dzieckiem,
 • 36 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek wypłacany jest miesięczni, w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba ubiegająca się, bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • osoba ubiegająca się  podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • osoba ubiegająca  w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 • osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego  korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Dokumenty dodatkowo:
– zaświadczenie od pracodawcy z informacją od kiedy istnieje zatrudnienie, na jaki okres przyznany urlop oraz na kogo;

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek wypłacany jest miesięcznie w wysokości  193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w kwocie 95,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przyznawany jest w wysokości 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż. do ukończenia 24 r.ż., jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty wymagane dodatkowo:
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacany jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania przyznawany jest na okres 10 miesięcy i przysługuje:

 • w wysokości 113,00 zł miesięcznie, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 • w wysokości 69,00 zł miesięcznie, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.