Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej:

  • samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 776 zł,
  • pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego tj. 600 zł.

Całkowita niezdolność do pracy – oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

  • w przypadku osób samotnych – różnicę pomiędzy kwotą kryterium na osobę samotnie gospodarującą tj. 776 zł, a posiadanym przez osobę dochodem
  • w przypadku osób w rodzinie – różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600 zł, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 719 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30 zł.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zasiłku stałego,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
  • kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I lub II grupy inwalidów – oryginał do wglądu,
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.